Action Pack03
Action Pack 方案 - 物料管理模組

1.物料管理概述 

2.新增零部件/BOM流程 

3.新增承認書流程 

4.新增承認書審核流程表單流程 

5.零部件/承認書簽審發行流程 

6.零部件改版本流程 

7.複製零部件/承認書功能(以零部件為例) 

8.刪除草稿承認書/零部件(以零部件為例) 

9.查看零部件上階零部件 

10.查看零部件/承認書歷史資料(以零部件為例) 

11.零部件搜尋功能